ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Έμψυχο Δυναμικό της Κτελ Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Δ/νων Σύμβουλος
Α/της Δ. Σύμβουλος
Μέλη
Η εταιρεία μας διοικείται από 7μελες Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι 4ετής.
Τα άτομα που εργάζονται στην ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε με εξαρτημένη σχέση εργασίας και με έμμεση σχέση, ανέρχονται σε 350 περίπου άτομα προσφέροντας έτσι στο νομό μας ένα σημαντικό εισόδημα.
Η συμμετοχή στην παραγωγή του έργου των 177 λεωφορείων δημιουργεί σε αρκετά επαγγέλματα συναφή με την λειτουργία τους αρκετά εισοδήματα , με άμεση συνέπεια την απασχόληση μειώνοντας την ανεργία της περιοχής μας .