ΝΕΑ

4-10-21, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»

των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

¨ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ¨

με διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε.»

που εδρεύει στο Μεσολόγγι Χονδροδήμου 1-3

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε στην υπ΄ αριθμό

484/10-09-2021 συνεδρίαση του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ. κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία

¨ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨

σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30/10/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10,00 π.μ. στην Αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών της εταιρείας για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020.
  2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2020-31/12/2020.
  3. Απαλλαγή κάθε ευθύνης και αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και Λογιστών για την χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020.
  4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Προϋπολογισμός έτους 2022.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία ( 5 ) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Μεσολόγγι 10/09/2021

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος

Μούκας Φώτιος Τσεκούρας Ιωάννης

Τα Μέλη

Κοτρώνης Νικόλαος

Παλκουσουργιάς Θ. Γεώργιος

Πανογεώργος θωμάς

Στυλιαράς Χρήστος

Τσίγκας Γεώργιος

 

Δείτε την πρόσκληση