ΝΕΑ

10-2-23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ»
και με τον διακριτικό τίτλο

«ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΕ»

που εδρεύει στο Μεσολόγγι, οδός Χονδροδήμου 1-3 , κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε στην υπ'αριθμό 520/02-02-2023 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας , καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την Επωνυμία

«ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 04/03/2023 , ημέρα Σάββατο και ώρα

10.00 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας

Αιτωλοακαρνανίας.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Κατάθεση του Ισολογισμού-Απολογισμού GRANDE TOURS ΑΕ για το έτος 2021 και ενημέρωση επ'αυτού.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τ ραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα την Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία (5) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Μεσολόγγι: 02/02/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

0 Αντιπρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος

0 Πρόεδρος

Μούκας Φώτιος

Τσεκούρας Ιωάννης

Τα Μέλη

Κοτρώνης Ν ικόλαος

Παλκουσουργιάς Θ. Γεώργιος

Πανογεώργος θωμάς

Στυλιαράς Χρήστος

Τσίγκας Γεώργιος